K & S Serwis PIOTR KRAMARCZYK – JELCZ LASKOWICE

JELCZ LASKOWICE

Nie uregulowane koszty obsługi prawnej.

Dłużnik nie dąży do polubownego zakończenia sprawy.

Adres Firmy:

K&S SERWIS PIOTR KRAMARCZYK

 

  • Adres
    Tańskiego 8
    Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)
  • Telefon 0048783379068

 

https://www.facebook.com/pages/KS-Serwis-Instalacje-elektryczne/123453407672874

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników ju ż ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne)

oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pe łnomocnictwo wymaga stosownej

formy pisemnej, któr ą może okazać si ę pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i

ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl)

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie

z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać si ę wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie s ą

prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Organy administracji publicznej nie mogą domagać si ę od przedsi ębiorców okazywania, przekazywania lub

załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

Imię PIOTR

Nazwisko KRAMARCZYK

Numer NIP 9121754257

Numer REGON 021332148

Firma przedsiębiorcy K&S SERWIS PIOTR KRAMARCZYK

Spółki cywilne, których wspólnikiem

jest przedsiębiorca

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej serwis@eserwis.eu

Adres strony internetowej

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania

działalności

UL. TAŃSKIEGO 8/10 , 55-220 Jelcz-Laskowice, powiat

oławski, woj. DOLNOŚLĄSKIE

Adresy dodatkowych miejsc

wykonywania działalności

Adres do doręczeń UL. TAŃSKIEGO 8/10 , 55-220 JELCZ-LASKOWICE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa

państw

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania

działalności gospodarczej 2010-08-20

Data zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej

Przewidywany okres zawieszenia do

dnia

Data wznowienia wykonywania

działalności gospodarczej

Data zaprzestania wykonywania

działalności gospodarczej

Data wykreślenia wpisu z rejestru

Przeważająca działalność gospodarcza

(kod PKD)

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń

peryferyjnych

Wykonywana działalność gospodarcza

(kody PKD)

95.11.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 26.11.Z,

26.12.Z, 26.20.Z, 33.13.Z, 33.14.Z, 43.21.Z, 43.22.Z,

43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z,

49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 62.01.Z,

62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z,

74.20.Z, 95.12.Z

Małżeńska wspólność majątkowa

Zakaz prowadzenia działalności

gospodarczej

Status wpisu Aktywny

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 2012-06-05. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2012-06-05 12:11

 

Yaka Media Jarosław Karbownik

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:
Numer identyfikacyjny REGON 240287719
Numer NIP 6311308418
Nazwa YAKA MEDIA JAROSŁAW KARBOWNIK
Nazwisko KARBOWNIK
Imię / imiona JAROSŁAW PIOTR
Adres siedziby:
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. GLIWICE
Gmina/Dzielnica lub Delegatura M. GLIWICE
Ulica, miejscowość UL. JANA ŚLIWKI 86, GLIWICE
Poczta 44-100 GLIWICE
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 7311Z – DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data powstania podmiotu * 2006-01-26
Data rozpoczęcia działalności ** 2006-02-13
Organ rejestrowy / ewidencyjny PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Nazwa rejestru / ewidencji EWIDENCJA GRUNTÓW
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny