Jak dodać wierzytelność

W ramach tej usługi, która jest szczegółowo opisana w regulaminie na stronie serwisu PROMES FINANSE , klienci mają prawo bez ograniczeń zgłaszać swoje wierzytelności w formie ofert sprzedaży. Każde zgłoszenie wierzytelności na Giełdę Wierzytelności jest sprawdzane w zakresie warunków formalnych, jednak to klient odpowiada za prawdziwość swojej oferty. Każda wierzytelność w tym i dłużnik nie są anonimowi, gdyż Giełda Wierzytelności WYROKI.EU jest widoczna w ogromnych zasobach internetu oraz publikowana w prasie ogólnopolskiej. Cena każdej z wierzytelności jest negocjowalna.


ABY

1. skontaktować się z PROMES FINANSE Sp. z o.o. pod nr. tel. 32 720-60-30

2. podpisać jasną i klarowną umowę na publikację.

3. przesłać dane dłużnika i ksero dokumentu potwierdzającego wierzytelność.
( wyrok sądu, nakaz zapłaty, kopia faktury, kopia ugody, kopia weksla lub inne orzeczenia )


Podstawy prawne funkcjonowania GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

Podstawy prawne umieszczenia długu na GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI w celu jego sprzedaży (dłużnikiem jest podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna):

Dz.U.03.50.424 z pózn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Działanie Giełdy Wierzytelności jest zgodne z przepisami prawa

W szczególności:

  • z KC, dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności (art.509 §1 KC.);
  • z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
  • z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych – w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
  • z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
    (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82)