K & S Serwis PIOTR KRAMARCZYK – JELCZ LASKOWICE

JELCZ LASKOWICE

Nie uregulowane koszty obsługi prawnej.

Dłużnik nie dąży do polubownego zakończenia sprawy.

Adres Firmy:

K&S SERWIS PIOTR KRAMARCZYK

 

  • Adres
    Tańskiego 8
    Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)
  • Telefon 0048783379068

 

https://www.facebook.com/pages/KS-Serwis-Instalacje-elektryczne/123453407672874

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników ju ż ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne)

oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pe łnomocnictwo wymaga stosownej

formy pisemnej, któr ą może okazać si ę pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i

ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl)

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie

z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać si ę wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie s ą

prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Organy administracji publicznej nie mogą domagać si ę od przedsi ębiorców okazywania, przekazywania lub

załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

Imię PIOTR

Nazwisko KRAMARCZYK

Numer NIP 9121754257

Numer REGON 021332148

Firma przedsiębiorcy K&S SERWIS PIOTR KRAMARCZYK

Spółki cywilne, których wspólnikiem

jest przedsiębiorca

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej serwis@eserwis.eu

Adres strony internetowej

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania

działalności

UL. TAŃSKIEGO 8/10 , 55-220 Jelcz-Laskowice, powiat

oławski, woj. DOLNOŚLĄSKIE

Adresy dodatkowych miejsc

wykonywania działalności

Adres do doręczeń UL. TAŃSKIEGO 8/10 , 55-220 JELCZ-LASKOWICE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa

państw

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania

działalności gospodarczej 2010-08-20

Data zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej

Przewidywany okres zawieszenia do

dnia

Data wznowienia wykonywania

działalności gospodarczej

Data zaprzestania wykonywania

działalności gospodarczej

Data wykreślenia wpisu z rejestru

Przeważająca działalność gospodarcza

(kod PKD)

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń

peryferyjnych

Wykonywana działalność gospodarcza

(kody PKD)

95.11.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 26.11.Z,

26.12.Z, 26.20.Z, 33.13.Z, 33.14.Z, 43.21.Z, 43.22.Z,

43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z,

49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 62.01.Z,

62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z,

74.20.Z, 95.12.Z

Małżeńska wspólność majątkowa

Zakaz prowadzenia działalności

gospodarczej

Status wpisu Aktywny

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 2012-06-05. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2012-06-05 12:11