OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Wydawcą serwisu internetowego („Serwis”) jest:
PROMES FINANSE Sp. z o.o.
(42-530) Dąbrowa Górnicza
ul. Aleksandra Puszkina 52
KRS: 0000480567
NIP: 629-24-68-172
REGON: 243396521

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych, do zapisów, czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z zapisów, czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy PROMES FINANSE Sp. z o.o. kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części wpisów Portalu Wyroki.eu ( w tym linkowanie do innych stron, serwisów ) pod karą przewidzianą w zawartej umowie z firmą zlecającą emisję .


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka ochrony prywatności
Przesyłając poprzez strony Serwisu pytania lub komentarze czy też zamawiając subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących firmy PROMES FINANSE Sp. z o.o. użytkownicy mogą udostępniać firmie dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu.Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki. Firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.


Wyłączenie odpowiedzialności
Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą firmy PROMES FINANSE Sp. z o.o. , firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu. Firma posiada dokument stwierdzający, że odpowiedzialność za prawdziwość prezentowanych informacji bierze na siebie wierzyciel pierwotny – firma zawierająca z PROMES FINANSE Sp. z o.o. umowę o emisję i pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności, zaś firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. użycza tylko narzędzi do prezentacji oferty sprzedaży wierzytelności w postaci niniejszego portalu GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI pod adresem http://wyroki.euFirma PROMES FINANSE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie. Firma PROMES FINANSE Sp. z o.o. zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe firmy.

ROLA PROMES FINANSE Sp. z o.o.

PROMES FINANSE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie naruszenie prawa. PROMES FINANSE Sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert wierzytelności w ramach portalu GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta zlecającego emisję oferty sprzedaży wierzytelności, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. PROMES FINANSE Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

PROMES FINANSE Sp. z o.o. może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z ofertą naruszają postanowienia Polityki bezpieczeństwa i warunki korzystania z serwisu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię PROMES FINANSE Sp. z o.o. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI ) przestają być dostępne na portalu, dalsze czynności w ramach tej oferty są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności podmiotów nie wywołują skutku.

PROMES FINANSE Sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie oferty w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię PROMES FINANSE Sp. z o.o. w inny sposób szkodzą PROMES FINANSE Sp. z o.o. bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy oferta wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia oferty Klient zlecający emisję ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia oferty, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem PROMES FINANSE Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU: 

Podstawy prawne umieszczenia długu na GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI w celu jego sprzedaży (dłużnikiem jest podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna):

Dz.U.03.50.424 z pózn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Działanie Giełdy Wierzytelności jest zgodne z przepisami prawa.

W szczególności:

  • z KC, dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności (art.509 §1 KC.);
  • z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
  • z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych – w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
  • z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
    (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82).