Simplex Zenon Żuraw

Nakaz zapłaty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Sygn. akt II C 436/08